Na této stránce jsou použity soubory Cookies. Prosím seznamte se s naším Prohlášením k ochraně osobních údajů a souborům cookie. Užitím naší webové stránky vyjadřujete s tímto Prohlášením svůj souhlas.

 
cs en
Všeobecné smluvní podmínky pro ubytování


1. Úvodní ustanovení
 
1. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o ubytování uzavírané mezi ubytovatelem a ubytovaným  prostřednictvím internetu.

2. Ubytovatel Vladimíra Macková, bytem Komenského 124 IČO :  01283821 je vlastníkem nemovité věci tj. pozemku parc.č. 77/2 jehož součástí je stavba č.p. 46 v katastrálním území Velké Petrovice zapsané na listu vlastnictví č. 411 pro obec Velké Petrovice a katastrální území Velké Petrovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, (dále označena jako „ chalupa“) kterou je oprávněna poskytnout k přechodnému ubytování.
 
2. Obsah nabídky
 
1. Obsahem nabídky ubytování je celá chalupa uvedená v čl.1,  která se sestává: v přízemí se nachází vstupní chodba, světnice s kuchyňskou linkou a jídelním koutem, koupelna, WC, technická místnost.  V patře jsou tři ložnice – dvě dvoulůžkové a jedna čtyřlůžková, WC. Vybavení chalupy: kuchyně – varná deska, horkovzdušná trouba, digestoř, vestavná lednička, myčka, mikrovlnná trouba, světnice – jídelní kout s rohovou lavicí, rohová sedací souprava, TV, krbová kamna, wifi, koupelna – vana, sprchový kout, umývadlo, WC s maximálním počtem ubytovaných osob 8 - 10.
Venkovní vybavení – posezení na zápraží, pergola s grilem, dětské hřiště, pískoviště, ohniště, parkoviště.
 
2. Prezentace chalupy na internetových stránkách má výlučně ilustrační charakter a nedokumentuje skutečný stav.
 
3. S ubytováním je spojena rovněž možnost zaparkování max. počtu 4 osobních  motorových vozidel na vyhrazené části pozemku.
 
3. Rezervace, odstoupení od smlouvy, rezervační záloha
 
1. Zájemce o ubytování je povinen provést rezervaci tj. vyplnění elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách a tuto odeslat ubytovateli.
 
2. Ubytovatel přijímá rezervace a uzavírá smlouvy o ubytování ( dále je“ smlouvy“) pouze s osobami, které dovršili věk nejméně 18 let.
 
3. Pokud ubytovatel akceptuje rezervaci, zašle zájemci (ubytovanému) potvrzení rezervace.
 
4. Pokud zájemce do 7 dnů od odeslání/zadání rezervace neobdrží od ubytovatele potvrzení rezervace, považuje se rezervace za neakceptovanou.
 
5. Ubytovatel má právo kdykoliv bez udání důvodu odmítnou rezervaci nebo zrušit potvrzenou rezervaci a to až do vzniku smlouvy.
 
6. Mezi ubytovatelem a ubytovaným vzniká smlouva o ubytování v okamžiku potvrzené rezervace dle odst.3. tohoto článku.
 
7. Ubytovaný má právo odstoupit od smlouvy o ubytování ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Pokud od smlouvy v tomto termínu neodstoupí, je povinen zaplatit zálohu na základě ubytovatelem vystavené faktury, vztahující se k jím odeslané/zadané a ubytovatelem potvrzené rezervaci. Za zaplacení se považuje připsání zálohy na účet ubytovatele. Ubytovatel bude ubytovaného o přijetí zálohy a potvrzení rezervace informovat telefonicky nebo e-mailem.
Pro odstoupení od smlouvy po ubytování poskytuje ubytovatel ubytovanému vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení ve smyslu nař. vlády 363/2013 Sb., který obdržíte na vyžádání od ubytovatele.
 
8. Doplatek ceny za ubytování je ubytovaný povinen zaplatit na účet ubytovatele nejpozději 14 dnů před nástupem k ubytování na chalupě dle potvrzené rezervace.
V případě nedodržení termínu splatnosti zálohy nebo doplatku má ubytovatel právo od rezervace, případně uzavřené smlouvy odstoupit a neumožnit nástup k užívání chalupy.
 
9. Změnit smlouvu lze pouze písemně. Návrh na změnu smlouvy není druhá strana povinna akceptovat. Potvrdí-li ubytovatel návrh ubytovaného na změnu smlouvy či potvrzené rezervace, může požadovat paušální náhradu nákladů za provedení změny ve výši uvedené v ceníku ubytovatele.
 
10. Ubytovaný nesmí ubytování přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve smlouvě, pokud změnou smlouvy není s ubytovatelem dohodnuto jinak.
 
11. Zájemce (ubytovaný) poskytuje osobní údaje o sobě o osobách, které budou chalupu užívat v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail dobrovolně. Osobní údaje zájemce a osob, které budou užívat chalupu je ubytovatel oprávněn používat k účelu realizace procesu ubytování, jakož i v další komunikaci včetně sdělení příslušným orgánům státní správy k ohlášení ubytování. Zájemce dále souhlasí, aby ubytovatel použil získané osobní údaje pro marketingové účely.
 
12. Ubytovatel má právo s okamžitou platností vypovědět smlouvu, pokud jsou při rezervaci údaje zájemce (ubytovaného) neúplné, či jsou nepřesně specifikovány. Nájemce nemá nárok na náhradu ceny.
 
4. Cena za ubytování a služby, odstupné
 
1. Cena za ubytování a služby je uvedena v ceníku, který je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek. Splatnost ceny za ubytování je uvedena v čl.3 rezervace.
 
2. Odstupné při zrušení smlouvy ze strany ubytovaného mimo zákonného odstoupení ve smyslu čl. 3 odst.7  se sjednává následovně :
 
(i)     30 dnů a více před termínem nástupu -25 % ze smluvní ceny za ubytování,
(ii)    29-14 dnů před termínem nástupu -50 % ze smluvní ceny za ubytování,
(iii)   13-  7 dnů před termínem nástupu -75 % ze smluvní ceny za ubytování,
(iv)     6 a méně dnů před termínem nástupu -100 % ze smluvní ceny za ubytování
 
3. Ubytovatel je oprávněn započít obdrženou rezervační zálohu a doplatek ceny proti nároku na odstupné při zrušení smlouvy.


5. Jistina ( kauce)
 
1. Ubytovaný je povinen 14 dnů před nástupem k ubytování složit jistinu na účet ubytovatele ve výši 3000Kč.
Jistinu ubytovatel vrátí ubytovanému v plné výši, pokud nedošlo k poškození chalupy (včetně vnitřního a venkovního vybavení) nejpozději 3 dny po ukončení pobytu převodem na účet ubytovaného, který za tímto účelem ubytovateli sdělí.
 
2. V případě, že došlo k poškození majetku nebo nastal jiný důvod pro čerpání jistiny uvedený v těchto všeobecných podmínkách, je ubytovatel oprávněn čerpat jistinu a to v rozsahu, který odpovídá vzniklé škodě či ceně za služby, které nebyly uhrazeny. Přesáhne-li škoda výši jistiny, je ubytovaný povinen tuto škodu uhradit v plné výši na místě před odjezdem.
 
6. Práva a povinnosti ubytovaného
 
1. Ubytovaný se zavazuje užívat chalupu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Ubytovaný je povinen provádět úklid a běžnou údržbu chalupy a příjezdové cesty.
2. Ubytovaný je oprávněn chalupu užívat spolu s osobami uvedenými v rezervaci.
3. Ubytovaný se zavazuje po skončení ubytování chalupu předat ubytovateli nebo osobě jí pověřené, a to ve stavu, v jakém ji převzal - uklizenou, vyčištěnou a způsobilou k okamžitému dalšímu užívání. Pokud závěrečný úklid nebude proveden nebo byl dle názoru ubytovatele proveden nedostatečně, má ubytovatel právo na přiměřenou srážku z jistiny ve výši 2 000,-Kč.
4. Chalupa bude předána ubytovatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i chalupy je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů.
5. V chalupě není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou krbových kamen při dodržení všech pravidel bezpečnosti).
6. Ubytovaný je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k nájmu) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z jistiny.
7. Ubytovaný plně odpovídá za chování osob, které s ním chalupu budou sdílet a které jej zde navštíví a v případě že tyto třetí osoby způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni nájemce, jako by ji způsobil sám. K nápravě vzniklé škody může ubytovatel čerpat jistinu.
8. Ubytovaný je povinen dbát, aby na chalupě nevznikaly žádné škody a je povinen jejich vzniku předcházet. V případě vzniku škod nebo jejich hrozbě je povinen neprodleně informovat ubytovatele nebo osobu ubytovatelem pověřenou a je povinen sám bezprostředně učinit vše pro to, aby rozsah škod byl co nejmenší nebo případně škoda vůbec nevznikla. V případě, že by se jednalo o škodu, která nevznikla nebo jež nehrozila v důsledku činnosti ubytovaného, má ubytovaný nárok na náhradu účelně vynaložených výdajů s takovým odvracením škody spojených.
9. V rámci prevence vzniku škod ubytovaný zejména:
 1. je povinen chovat se k chalupě a jejímu okolí ohleduplně, chodit v chalupě výhradně v domácí obuvi;
 2. je povinen topit pouze dřevem – zakazuje se pálit domácí odpad;
 3. popel z topeniště vynášet výhradně do plechového sudu s víkem – sud je nutné vždy víkem zakrýt a popel nenechávat doutnající;
 4. odpad nehromadit v chalupě, ale pravidelně jej odnášet do popelnic k tomu určených;
 5. nesmí v chalupě provádět změny, přestavovat nábytek a jiné vybavení chalupy nebo jej vynášet z chalupy;
 6. nesmí používat v chalupě vlastní spotřebiče bez předchozího souhlasu ubytovatele;
 7. nesmí v chalupě nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, nesmí zde držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo nájemci předepsáno lékařem;
 8. dodržovat v chalupě přísný zákaz kouření;
 9. dodržovat topný režim krbových kamen, tj.pro úplnou akumulaci kamen topit max.2-4h (v zimním období) další topení po cca 8-17h dle vnitřní teploty;
10. Pokud ubytovaný způsobí škodu takového rozsahu, že bude chalupa vyřazena z provozu, je povinen mimo nákladů na opravu uhradit i ušlý zisk za dobu, po kterou chalupa bude mimo provoz. Ušlý zisk se vypočte jako součet dnů, po kterou bude chalupa mimo provoz vynásobený částkou 3000Kč.
11. Pobyt domácích zvířat není povolen.
12. Ubytovaný nesmí chalupu dále poskytnout do užívání jiné osobě s výjimkou osob, které jsou uvedeny ve smlouvě.
13. Ubytovaný je povinen se při přebírání chalupy seznámit s umístěním uzávěru vody, vypínače elektrické energie a hasicího přístroje.
14. Chalupu využívá ubytovaný na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození nebo zničení majetku ubytovaným (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu ubytování, stejně jako za škody (předčasné ukončení pobytu ) způsobené přírodními živly (mráz, sníh, led, voda, vítr a pod.), či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené ubytovatel neodpovídá.
15. Ubytovatel doporučuje ubytovanému za tímto účelem uzavřít pojištění poskytující dostatečné pojistné krytí.
 
7. Práva a povinnosti ubytovatele
1. Ubytovatel se zavazuje nájemci odevzdat předmět ubytování řádně a včas. Lůžkoviny jsou předmětem ubytování.
2. Ubytovatel nebo osoba ubytovatelem pověřená je oprávněna vstupovat do chalupy za účelem její prohlídky a kontroly jejího stavu.
3. Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené nájemcem nebo osobami, který se nacházejí v chalupě spolu s ubytovaným.
 
8. Okamžitá výpověď
1. Ubytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, resp. neumožnit nástup na chalupu zejména pokud:
 1. na chalupu nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu chalupy, která činí 8-10, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen;
 2. dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby nájmu, a to bez souhlasu ubytovatele;
 3. dojde k porušení zákazu kouření nebo používání otevřeného ohně;
 4. ubytovaný nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení chalupy bezodkladně;
 5. ubytovaný nebo osoby ubytované společně s ním nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.
 6. Poruší zákaz pobytu domácích zvířat.
 
9. Závěrečná ustanovení
 
1. Ubytovaný – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, int. adr. www.coi.cz.